• default color
  • cyan color
  • red color
فهرست
سایر واحد ها
واحد صدور پروانه تاکسی شهری
واحد صدور پروانه تاکسی حومه
واحد بازرسى و نظارت
واحد بایگانی
واحد روابط عمومى
واحد آموزش
واحد اداری مالی
تعاونی اعتبار سازمان

قسمت درآمد سازمان حمل و نقل همگانی شهر نکا

از زیرمجموعه‏ هاى امور مالى سازمان حمل و نقل همگانی مى ‏باشد که وظائف آن به شرح ذیل مى ‏باشد.
وصول عوارض ماهیانه جهت تمدید و صدور پروانه بهره بردارى - پروانه تاکسیرانى ( اعم از مالک یا کمکى ) انواع تاکسى - پروانه نمایندگى - ( این عوارض به نسبت مدت اعتبار پروانه قابل تغییر است.)
وصول هزینه ‏هاى مربوط به نقل و انتقال تاکسى .

نکات مهم: پس از دریافت عوارض تسویه حساب در دو نسخه تنظیم که نسخه اول در پرونده ضبط شده و نسخه دوم تحویل مراجعه کننده مى ‏شود.
تمامى هزینه‏هاى خدمات دریافتى بر اساس مصوبه شماره 26666 /28 مورخ 15/10/79 شوراى اسلامى شهر نکا مى ‏باشد.
واحد درآمد
عوارض دریافتى سازمان تاکسیرانى بر اساس مصوبه 26666 /28 مورخ 15/10/79 شوراى اسلامى شهر نکا به شرح ذیل مى ‏باشد:
هزینه صدور پروانه تاکسیرانىدو ساله ( 75.000 ریال )
هزینه صدور پروانه بهره‌بردارى براى اشخاص حقیقى وحقوقى ) دو ساله (80.000 ) ریال
هزینه صدور پروانه نمایندگى 80.000 ریال
هزینه تمدید و تعویض پروانه‏هاى تاکسیرانى و بهره بردارى و نمایندگى براى اشخاص حقیقى و حقوقى 40% هزینه‏هاى صدور
هزینه خدمات پروانه بهره بردارى براى اشخاص حقیقى و حقوقى 60.000 ریال
هزینه خدمات و حق امتیاز پروانه نمایندگى (5 ساله ) شرکتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى (4.000.000 ریال )
هزینه ‏هاى نقل وانتقال پروانه نمایندگى در مدت اعتبار 5/1 % از بند 6
حق امتیاز و هزینهه ‏هاى نقل وانتقال پروانه بهره بردارى همراه با انتقال سند خودرو 5/1 درصد قیمت رسمى خودرو
توضیح:
پس از ارائه لیستهاى پرداختى به واحد درآمد مفاصاحساب مربوطه صادر و یک نسخه به عنوان رسید تحویل پرداخت کننده مى‏ گردد.
دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا