• default color
  • cyan color
  • red color
فهرست
سایر واحد ها
واحد صدور پروانه تاکسی شهری
واحد صدور پروانه تاکسی حومه
واحد بازرسى و نظارت
واحد بایگانی
واحد روابط عمومى
واحد آموزش
واحد اداری مالی
تعاونی اعتبار سازمان

واحد روابط عمومى

شرح وظائف:
نقش روابط عمومى در تشکیلات اجتماعى و نظام ادارى بر دست اندرکاران و کارشناسان این حرفه روشن است و هدف اصلى آن خدمت به احاد جامعه مى‏باشد که با توجه به شرح وظائف جایگاه سازمانى مانند چشمان بینا و بازوان توانمند به سوى اهداف خود و رضایت مردم حرکت نماید. چون روابط عمومى‏ها چراغداران راه توسعه و مورد اعتماد مدیران و کارکنان با هدف خدمت به مردم و مملکت را دارند.

قسمت اشیاء گمشده
روابط عمومى سازمان با دائر نمودن قسمت اشیاء گمشده، وسائل و مدارک شهروندان که در تاکسى جا مانده است را از رانندگان تحویل گرفته و پس از ثبت در دفتر و تهیه صورتجلسه با بررسى آن در صورت دست یابى به مدارکى دال بر شماره تلفن و یا آدرس، مراتب به صاحبان آن اطلاع داده مى‏شود. شهروندان عزیزى که اموال خود را در تاکسى جا مى‏گذارند مى‏توانند با تلفنهاى 5631700 و  5631701 قسمت اشیاء گمشده روابط عمومى تماس حاصل نمایند.
لیست اشیاء و مدارک پیدا شده را مى‏توان هر ماه جهت انعکاس در سایت اعلام داشت.
دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا