• default color
  • cyan color
  • red color
فهرست
سایر واحد ها
واحد صدور پروانه تاکسی شهری
واحد صدور پروانه تاکسی حومه
واحد بازرسى و نظارت
واحد بایگانی
واحد روابط عمومى
واحد آموزش
واحد اداری مالی
تعاونی اعتبار سازمان

بایگانی سازمان، محلی است که کلیه پروندة تاکسیهای شاغل در ناوگان تاکسیرانی در آن ضبط میگردد.
درصورت مراجعه مالک یا کمکی انواع تاکسی برای انجام امور مربوطه به واحدهای اجرائی سازمان مسئول قسمت با امضاء فرم مخصوص که تحویل متقاضی می‌شود پرونده وی را از بایگانی درخواست می‌نماید.
متقاضی با مراجعه به بایگانی و سپردن مدرک ( کارت شناسائی - شناسنامه - گواهینامه و ....) نسبت به اخذ پرونده و تحویل آن به قسمت درخواست کننده اقدام و پس از انجام امور پرونده به بایگانی تحویل و مدرک سپرده شده اخذ می‌گردد .
دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا