• default color
  • cyan color
  • red color
فهرست
سایر واحد ها
واحد صدور پروانه تاکسی شهری
واحد صدور پروانه تاکسی حومه
واحد بازرسى و نظارت
واحد بایگانی
واحد روابط عمومى
واحد آموزش
واحد اداری مالی
تعاونی اعتبار سازمان

واحد بازرسى و نظارت
به منظور بازرسى و نظارت بر اجراى هر چه بهتر قوانین و مقررات مربوط به سازمان و پیشگیرى از بروز هرگونه تخلف و رسیدگى به شکایات و نارضایتیهاى شهروندان و... واحد بازرسى بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه با حضور تعدادى پرسنل واجد شرایط تحت عنوان بازرسى تشکیل و اداره مى‏گردد. واحد بازرسى و نظارت با تشکیل اکیپهاى بازرسى و با تقسیم بندى شهر به ده منطقه اصلى و بر اساس میزان تردد و تراکم حمل و نقل خودرو در سطح شهر بر نحوه فعالیت انواع تاکسى نکا نظارت دارد.
بازرسین سازمان شامل:
1- رسمى: از نیروهاى رسمى سازمان تاکسیرانى مى‏باشند.
2 -افتخارى: از نیروهاى رسمى و با تجربه و آشنا به مسائل ترافیکى و اجتماعى سایر ادارات و نهادهاى رسمى انتخاب و بر اساس شرح وظائف مشخص با سازمان همکارى مى‏نمایند.
انواع بازرسی
الف« بازرسى نوبه‏اى: طبق زمانبندى مشخص و برنامه ریزى قبلى و براساس اولویتها به صورت روزانه در اکیپهاى مختلف انجام مى‏شود.
ب« بازرسى غیر نوبه‏اى: بر اساس گزارشات واصله از طریق تلفن، کتبى،حضورى پس از احراز صحت و سقم گزارش به فوریت پیگیرى و اقدام خواهد شد.
ج« بازرسى شبانه: طبق زمانبندى مشخص و برنامه ریزى قبلى براى کنترل ونظارت دقیق‏تر بر نحوه فعالیت انواع تاکسى خصوصاً شرکتهاى حمل و نقل مسافر و آژانسهاى تاکسى تلفنى در ساعاتى از شب صورت مى‏گیرد.
تعریف اکیپ: هر اکیپ بازرسى متشکل از نماینده بازرسى به عنوان مسئول اکیپ، مأمور راهنمائى ورانندگى به عنوان عضو و یک نفر راننده »جمعاً سه نفر« در قالب یک اکیپ انجام وظیفه خواهند نمود.
اکیپهاى ثابت: متشکل از نیروهاى رسمى سازمان مى‏باشند که با خودروهای واحد بازرسى روزانه طى سه نوبت بر اساس منطقه بندى شهرنکا برابر شرح وظائف در منطقه مربوطه انجام وظیفه مى‏نمایند.
انواع اکیپ اکیپهاى مشترک: متشکل از کلیه اکیپهاى گشت مى‏باشد که با تمرکز و تجمع در مکان خاصى از شهر خصوصاً میادین و مبادى ورودى و چهارراههاى اصلى شهروظایف محوله را انجام خواهند داد.

وظایف بازرسى و نظارت:
الف: بازرسى و نظارت 1- امور خطوط ویژه و تاکسیهاى گردشى:
لیست مشخصات و نحوه فعالیت خطوط ویژه در ادامه شرح داده شده است.
2- آژانسهاى تاکسى سرویس و شرکتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى:
با استفاده از روشهاى مختلف و استفاده از امکانات موجود بر نحوه فعالیت آژانسهاى تاکسى سرویس و شرکتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى نظارت داشته که نتیجه آن به صورت گزارش تنظیم و براى اقدامات بعدى در سیستم داخلى سازمان ارائه و از طریق دستگاههاى ذیربط نیز پیگیرى و اقدام مى‏گردد.

اهم اقدامات در این رابطه عبارت است از :
بازدید از محل احداث شرکتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى و تهیه گزارش از آنها.
صدور کارت شناسائى براى مدیران عامل شرکتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى.
صدور برگ اخطاریه براى مدیران آژانسهاى تاکسى سرویس و شرکتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى براساس گزارشات تنظیمى.
صدور لوح تقدیر براى مدیران موفق شرکتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى
ابلاغ بخشنامه‏ها و اطلاعیه‏هاى سازمان به آژانسهاى تاکسى سرویس و شرکتهاى حمل و نقل مسافر درون شهری
پیگیرى در خصوص اجراء آراء هیأت انضباطى مربوط به آژانسهاى تاکسى سرویس و شرکتهاى حمل و نقل مسافر درون شهرى.

3- سرویس مدارس:
طبق برنامه ریزى قبلى مشخص و بر اساس تقسیم بندى منطقه‏اى شهر نکا اکیپهاى ثابت و مشترک نسبت به کنترل مجوز و نحوه سرویس دهى خودروهاى سرویس مدارس و رعایت تعداد ظرفیت از طرف آنها انجام وظیفه مى‏نمایند.
نظارت و بازرسى از فعالیت شرکتهاى حمل و نقل دانش آموزى
هماهنگى و همکارى با مدارس در ارتباط با کنترل سرویس مدارس و رسیدگى به شکایات و نارضایتى‏هاى احتمالى دانش‏آموزان و اولیاء آنها و مدیران مدارس
ب: رسیدگى به شکایات:
شهروندان هرگونه شکایت خود را در فرم خاصى در واحد بازرسى و نظارت ثبت و یا با شماره تلفنهاى 3355399 - 3355388 به واحد بازرسى و نظارت سازمان اعلام نموده که پس از بررسى موضوع »در صورت لزوم با حضور شاکى«، وفق مقررات ، نتیجه در پرونده مربوطه درج مى‏گردد.
انواع شکایت 1- حضوری 2- تلفنى
ج: بازدید فنى انواع تاکسى:
بازدید فنى خودرو توسط یک نفر از پرسنل آشنا به امور فنى خودرو انجام و بر اساس مفاد فرم مربوطه گزارش لازم تنظیم و براى اقدامات بعدى به قسمتهاى مربوطه ارجاء مى‏گردد.
د: دبیرخانه هیأت انضباطى:
1- کلیه پرونده هایى که از قسمتهاى مختلف جهت طرح در هیأت انضباطى ارسال مى‏گردد توسط دبیرخانه قبل از ارسال در جلسه هیأت، پرونده از نظر شکل تنظیم و اسناد و مدارک آن بررسى و پس از تکمیل و رفع نواقص احتمالى و تهیه روکش خلاصه پرونده و اقدامات انجام شده زمان رسیدگى با هماهنگى سایر اعضاى هیأت انضباطى مشخص و اقدام مى‏گردد.
2- پس از رسیدگى و صدور رأى هیأت انضباطى، دبیرخانه موظف است در اسرع وقت و در فرصت قانونى نسبت به ابلاغ رأى به سازمان ابلاغ و تا حصول نتیجه از طریق قسمتهاى ذیربط سازمان یا دوائر و نهادهاى مختلف مرتبط با پرونده پیگیرى و اقدام نماید.
ه: امور ادارى و رایانه
انجام کلیه مکاتبات ادارى اعم از درون یا برون سازمانى »تهیه گزارشات، انواع نامه‏ها و مکاتبات و...« و ثبت کلیه »اخطاریه‏ها، شکایات، آراء هیأت انضباطى، مدارک و لوازم جمع آورى شده، گزارشات اژانسها و شرکتهاى حمل و نقل مسافر و...« در سیستم رایانه واحد بازرسى و نظارت را به عهده دارد.
دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا