• default color
  • cyan color
  • red color

اولین جلسه کارگروه ماده 18 سرویس مدارس دانش آموزی نکا در سازمان حمل و نقل همگانی برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی در این جلسه که در روز یکشنبه 28 مرداد 97 در دفتر مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی نکا و با حضور رییس پلیس راهور شهرستان، نماینده آموزش و پرورش و مدیرعامل شرکت سرویس مدارس نکاء برگزار شد مواردی در خصوص بهبود کیفی وضعیت سرویس دهی و پیشبرد اهداف شرکت به تصویب رسید.


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا