• default color
  • cyan color
  • red color


در تاریخ 19 بهمن 94 با حضور سرگرد شعبانی جانشین فرماندهی سپاه ناحیه نکا، سرهنگ مهدی پور فرمانده پایگاه بسیج اداری کارگری شهرستان نکا و سرهنگ محمدیان رییس پلیس راهور نکا و جمعی از رانندگان تاکسی مراسم افتتاحیه پایگاه مقاومت ایثار سازمان حمل ونقل همگانی شهر نکا در مسجد امام حسن (ع) برگزار گردید.

 

در پایان مراسم با قرائت حکم مسئولیت از سوی سرگرد شعبانی ، محمد مهدی محمدی بعنوان فرمانده پایگاه مقاومت ایثار سازمان حمل و نقل همگانی شهر نکا منصوب گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا