• default color
  • cyan color
  • red color

با پایان یافتن اولین ماموریت تیم ارزیابان اتحادیه، گزارش ارزیابی سازمانهای حمل و نقل همگانی استان اردبیل به مدیرعامل اتحادیه ارائه شد.

 

 

سعید قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور، در این خصوص اظهار داشت: هدف نهایی از انجام این ارزیابی‌ها، صرفا بازرسی نیست بلکه باید کاستی ها و نواقصی که در مسیر سازمان‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف است، مشخص گردد و راهکارها و راه‌حل‌ها به صورت منطقی ارایه شود .وی تصریح کرد: توانمندتر نمودن سازمان‌ها و واحدهای حمل و نقل همگانی شهرداری‌های تحت پوشش با یک نگاه آرمانی میسر نمی‌شود و باید بر اساس واقعیت ها، امکانات و اختیارات قانونی در جهت آسیب شناسی و اصلاح امور مرتبط با ناوگان عمومی اقدام گردد.مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور گفت: به همین منظور براساس شاخص های ارزیابی، هم ازجنبه‎‌های امور مالی و حسابداری- فنی و اجرایی (واگذاری ناوگان و...)- تشکیلات و ساختار اداری - عملکرد شورا و هیات مدیره‌ی سازمانها و مدیران‌عامل بررسی خواهد شد و هم در سطح شهر و از نزدیک نحوه ارائه خدمات به شهروندان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.این مقام مسوول با اشاره به بازدیدهایی که از سطح شهرهای استان اردبیل انجام شده بود، گفت: یکی از مواردی که می‌توانیم به درستی در مورد میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات ناوگان عمومی آگاهی پیدا کنیم، بازدید از سیستم حمل و نقل عمومی شهرهاست . قطعا براساس وضعیت خطوط تاکسیرانی، مینی بوسرانی و اتوبوسرانی، پایانه‌های مسافربری، کیفیت خدمات و دیگر موارد عینی و ملموس می توان تصمیمات و راهکارهای هوشمندانه‌ای را اتخاذ نمود.

سعید قیصر در پایان با تاکید بر ضرورت انجام ارزیابی ها، این تیم را به مثابه ی چشمان اتحادیه خواند و همراهی و همکاری مسئولین استانی و محلی را در استان اردبیل مثبت ارزیابی نمود.

 

 


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا