• default color
  • cyan color
  • red color
دستورالعمل اجرائی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس در سال تحصیلی 89 – 88 که با همکاری وزارتخانه های کشور ، آموزش و پرورش و راه و ترابری تهیه شده از سوی وزیر کشور برای اجرا ابلاغ شد .

دستورالعمل اجرائی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس در سال تحصیلی 89 – 88 که با همکاری وزارتخانه های کشور ، آموزش و پرورش و راه و ترابری تهیه شده از سوی وزیر کشور برای اجرا ابلاغ شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، بر اساس ماده یک این دستورالعمل ، موسسات یا شرکتها و یا گروههای پیمان کاری خودروهای حمل و نقل  دانش آموزان، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با رعایت مقررات مندرج در آئین نامه تا تصویب اساسنامه موسسات حمل و نقل دانش آموزان با دریافت پروانه از شهرداریها یا بخشداریهای مربوط بر حسب مورد به امور حمل و نقل دانش آموزان در داخل یا خارج شهرها اشتغال دارند .

بر اساس تبصره ماده مذکور ، اشخاص حقیقی بر حسب مورد نیاز و دارا بودن شرایط لازم با معرفی آموزش و پرورش  و تائید و اخذ مجوز از شهرداریها و بخشداریهای مربوط می توانند صرفا در امور حمل و نقل دانش آموزان مدارس فعالیت نمایند .

به موجب این تبصره،این گونه اشخاص بایستی  حداکثر طی  مدت یک سال تحصیلی در قالب شرکتهای حقوقی ساماندهی شوند و ادامه فعالیت این قبیل اشخاص بدون انطباق وضعیت با شرایط متدرج در آئین نامه مربوطه برای سال های بعدممنوع می باشد .

همچنین بر اساس  این دستورالعمل ،حمل دانش اموزان با خودروهای باظرفیت کمتر از 4 نفر ممنوع می باشد .

به موجب این دستورالعمل ، شهرداریها و بخشداریها برحسب مورد موظفند با همکاری آموزش و پرورش محل حداکثر تا آخر تیرماه هر سال نسبت به تامین نیازهای حمل و نقل دانش موزان مدارس از خودروهای تحت پوشش پیش بینی های لازمرا به عمل آورده و مراتب را به آموزش و پرورش اعلام نمایند و چنانچه تعداد مورد نیاز و درخواست آموزش وپرورش اضافه بر ظرفیتها و امکانات شهرداریها و بخشداریها باشد ، شهرداریها و بخشداریها با معرفی کارگروه حمل و نقل  دانش موزان مدرسه یا فراخوان محلی و با رعایت مفاد آئین نامه با صدور مجوز لازم نسبت به تامین کسری خودروهای موردنیاز اقدام نمایند .

بر اساس ماده دیگر این دستورالعمل ،رانندگانی که موظف به ارائه خدمات حمل و نقل دانش اموزان مدارس در ایام و ساعاتی که آموزش و پرورش تعیین می نماید مجاز به ارائه خدمات خصوصی و عمومی دیگر نمی باشند .

همچنین شهرداریها و بر حسب مورد بخشداریها موظند جهت صدور گواهی صلاحیت رانندگان خودروهای حمل و نقل دانش اموزان از حراست آموزش و پرورش گواهی عدم سوئ شهرت رانندگان را دریافت نمایند .

به موجب دستورالعمل اجرائی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس ،کارگروه موضوع ماده 18 آئین نامه در سطح استان عبارتند از : یک نفر نمایند آموزش و پرورش ، یک نفر نماینده شهرداری و بر حسب مورد بخشداری و یک نفر نماینده مدیران مدارس،راهور ناجا و استانداری حسب مورد بدون حق رای بلامانع است ودبیر کارگروه نماینده آموزش و پرورش و دبیرخانه کارگروه در ادارات آموزش و پرورش  مستقر خواهد بود .

بر اساس تبصره یک این دستورالعمل،در سطح شهرستانها و نواحی و مناطق تابعه  استان نیز مسئولیت ارزشیابی ، مدیریت و کنترل حمل و نقل دانش آموزان بر عهده کارگروهی مشابع استان میباشد و شیوه نامه اجرائی جلسات و وظایف اعضا منطبق با آئین نامه و این دستورالعمل توسط دبیرخانه کارگروه موضوع ماده 18 تهیه و پس از تصویب با رای اکثریت اعضا اجرا می شود و مصوبات کارگروه با امضای استانداری یا فرمانداری و حسب مورد بخشداری جهت اجرا ابلاغ می شود .

بر اساس ماده دیگر این دستورالعمل ،نرخ خدمات مربوط به حمل و نقل دانش اموزان مدارس در آخر فروردین ماه هر سال توسط کارگروه موضوع ماده 18 آئین نامه پیشنهاد و پس از تصویب شورای شهر حداکثر تا 15 خرداد جهت اجرا از اول سال تحصیلی ابلاغ می گردد .

بر اساس تبصره ماده مذکور ، چنانچه شورای اسلامی شهرها تصمیم به افزایش نرخ پیشنهادی کارگروه مذکور نماید ،کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدارس اجازه خواهد داشت تا بر اساس مفاد قسمت دوم از ماده 3 این دستورالعمل،نسبت به تامین خودروهای مورد نیاز با نرخ پیشنهادی خود اقدام نمایند و به موجب دیگر تبصره این بند ، نرخ خدمات حمل و نقل دانش آموزان بر اساس ظرفیت مندرج در کارت شناسائی خودرو و یا کسر راننده یا مراقبین دانش آموزان محاسبه می گردد .

همچنین مدیر مدرسه موظف است پس از دریافت نرخ خدمات مصوب نسبت به انعقاد قرارا داد با اشخاص حقیقی و حقوقی که به تائید شهرداری یا بخشداری رسیده و مجوز انها صادر شده است در پنج نسخه اقدام و پس از امضا طرفین قرارداد ( مدیرمرسه ،شرکت یا موسسه خدمات رسان و تائید نماینده شورای انجمن اولیاء و مربیان منطقه و ناحیه)یک نسخه آن را به انجمن اولیا و مربیان و نسخ دیگر را به ترتیب به مدیر مدرسه ،شخص حقیقی یا حقوقی(خدمات رسان) و شهرداری و بخشداری و راهنمائی و رانندگی محل ارسال دارند .

بر اساس تبصرع این ماده ، تنظیم قرارداد به عهده کارشناس حقوقی اموزش و پرورش خئاهد بود و اخذ هرگونه وجه اضافی مازاد بر نرخ مصوب به هر میزان و عنوان ممنوع است و متخلفین طبق قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

بر اساس ماده دیگر این دستورالعمل،دستورالعمل تعیین نرخ و نحوه استفاده از علائم ممیزه توسط کارگروه موضوع ماده 19 آئین نامه تهیه و پس از تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک هرای کشور ابلاغ خواهد شد .

همچنین در شهرهای بزرگ که قانون طرح ترافیک یا زوج و فرد اجرا می شود، خودروهای حمل ونقل دانش اموزان فقط با برچسب دریافتی از شهرداری در زمان انتقال دانش آموزان به مدارس و یا به مقصد(محل سکونت) می توانند در این محدوده رفت و امد نمایند و تصویب تعداد و محدودیتهای زمانی برچسبهای دریافتی با شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور  خواهد بود .

به موجب تبصره های ماده فوق الذکر ،رفت و امد این گونه وسایل در ایام تعطیل مدارس و ایام حضور دانش اموز در مدرسه مطابق زمان بندی آموزش و پرورش و تابع قوانین و مقررات حمل و نقل عمومی می باشد و طرح برچسب تابلوهای خودروهای حمل و نقلدانش آموزان پس از تائید اعضای موضوع ماده 19 آئین نامه توسط شهرداری یا بخشداری چاپ خواهد شد و پیمانکاران موظفند نسبت به تهیه و توزیع برچسبها و تابلوها جهت استفاده در خودروهای حمل و نقل دانش آموزان اقدام نمایند و بدیهی است استفاده از آن در زمان غیر سرویس دهی مجاز نمی باشد .

به موجب دستورالعمل اجرائی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس ،تامین خودروهای حمل و نقل دانش آموزان در مدارس حومه و شهر یا روستا مرکزی و مدارس روستائی و شبانه روزی برعهده بخشداری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و مطابق با ماده 18 آئین نامه  این خودروها ارزشیابی ، مدیریت و کنترل خواهند شد .

وظائف و شرایط تکمیلی مراقبین ، اولیا ،چگونگی دریافت و هزینه حمل و نقل دانش آموزان،ثبت مشخصات رانندگان و عوامل اجرائی ، دانش موزان ، چگونگی رسیدگی به شکایات اولیا ، فرمهای ارزشیابی و نظرخواهی ، گزینش راننده، شرح وظائف و تعهدات پیمانکاران با تامینکنندگان خودروهای حمل و نقل  دانش آموزان مطابق شیوه نامه ای خواهند بود که توسط آموزش و پرورش تهیه و ابلاغ می شود .

 


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا