• default color
  • cyan color
  • red color
فهرست
معرفی سازمان
موضوع و اهداف سازمان
وظایف سازمان
ساختار تشکیلاتی سازمان
تشکیلات اداری سازمان

موضوع و اهداف سازمان

1- تصدى و اجراى کلیه طرحهاى مطالعاتى و اجرائى وعمرانى مربوط به تاکسیرانى و رفاه شهروندان در ارتباط با حمل و نقل همگانی.

2- تصمیم‏گیرى و تعیین تکلیف نسبت به کلیه امورى که به هر نحو به تاکسیرانى ارتباط پیدا مى‏کند با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و هماهنگ با سایر خدمات.

3- تدوین و تصویب آیین نامه‏ها و دستورالعملها و بخشنامه‏هاى داخلى مورد نیاز.

4- اجرا و اعمال مقررات تصویب شده نسبت به تاکسیرانان و تاکسیداران.

5- نظارت بر امور رفاهى، درمانى، تأمینى، فرهنگى، بازرگانى، خیریه و ورزشى کارکنان سازمان و کارگزاران تاکسیرانى اعم از تاکسیدار و تاکسیران.

6- برنامه‌ریزى در امور اجرائى، کنترل، بازرسى امور انضباطی و تشویقى و خدماتى.
دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا